EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Protocollen

Op deze pagina vindt u een aantal van onze protocollen en afspraken.

1. Pesten:

 

2. Alcoholgebruik en roken:

 

3. Medicijngebruik:

 

4. Energiedrank:

 

5. Internetprotocol:

 

6. Protocol Krentenbaard:

 

7. Protocol time-out, schorsing en verwijdering:

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door een leerling, ouders en/of verzorgers, waarbij de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school in gevaar is gebracht.

Hierbij zijn de volgende begripsbepalingen van toepassing:

Time-out:

Dit betreft het ontzeggen van toegang tot de school van een leerling voor een maximale periode van drie dagen. Het is aan de orde wanneer het schoolbestuur of de directie bij ernstig wangedrag van een leerling (ouders/verzorgers) onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.

Schorsing:

Dit betreft een volgend “geval” van grensoverschrijdend gedrag, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident de veiligheid van leerlingen en docenten ernstig in gevaar brengen, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. Dit betreft een periode van maximaal 5 dagen.

Verwijdering:

Dit betreft het (definitief) verwijderen van een leerling van school. Het is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders/verzorgers) onherstelbaar verstoord is.

Grensoverschrijdend gedrag betekent voor de school*:

Als een leerling (ouders/verzorgers) herhaald, niet corrigeerbaar gedrag vertoont (vertonen) dat in strijd is met de algemeen geldende fatsoensnormen en/of de schoolregels/schoolreglement.

De volgende zaken kunnen hierbij aan de orde komen:

  • alle, middels grondwet art. 1 (discriminatie), verboden uitingen of gedragingen;
  • diefstal of verduistering: het zich onrechtmatig toe-eigenen van geld of goederen van een ander;
  • fysieke agressie: uitoefenen van feitelijk geweld op het lichaam van een ander en/of goederen;
  • verbale agressie: het verbaal, schriftelijk of via de social media bedreigen (zie protocol (cyber)pesten), intimideren, beledigen of uitschelden van een persoon;
  • vernieling en vandalisme: opzettelijk vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van eigendommen van een ander;
  • drugs: het in- of uit te voeren, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren, aanwezig te hebben en te vervaardigen conform de Opium wet;
  • vuurwerkbezit: het voorhanden hebben van vuurwerk;
  • wapens: voorhanden te hebben, te dragen, over te dragen aan een ander, te vervoeren, te vervaardigen conform de Wet wapens en munitie;
  • seksuele intimidatie: handelingen, gedragingen en/of uitlatingen in de seksuele sfeer die binnen of in samenhang met de onderwijssituatie plaatsvinden en die door degene op wie ze zijn gericht, of in het geval het een minderjarige leerling betreft, door de ouders/verzorgers als ongewenst worden aangemerkt.

Er kan hierbij ook worden gedacht aan handelingsverlegenheid welke ontstaat bij de  school, doordat bijvoorbeeld door het grensoverschrijdende gedrag het  onvermogen ontstaat om de noodzakelijke onderwijszorg te bieden, belemmering van het onderwijs aan overige leerlingen, gevaar voor overige leerlingen en docenten enz.

Van belang hierbij is dat het aannemelijk moet zijn dat herhaling niet is uitgesloten. Er moet gegronde vrees bestaan voor de veiligheid van het personeel of de andere leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs.

Voor meer informatie over dit protocol: klik hier.